Brat

From AtariForumWiki
Jump to: navigation, search

Brat - Image Works [1]

Here are all the codes:

01 BISHIGMO
02 MIHEMOTO
03 SASUTOZO
04 SUMATZEE
05 NOKIAGOT
06 ITSANONO
07 NOZIMATO
08 NOZITOMO
09 MOKITEMO
10 ZUMOHATO
11 CHANASTU
12 NAGAITSU


Back to Level Codes